dr. sc. Lana Hudeček

znanstvena savjetnica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Voditeljica je znanstvenoga projekta Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik koji se ostvaruje unutar Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja suvremeni hrvatski standardni jezik, osobito normativistika, jezično savjetništvo, leksikologija, leksikografija i terminologija. Autorica je, samostalno i u suatorstvu, nekoliko knjiga (Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnome jeziku, Jezik medija, Hrvatski terminološki priručnik, Jezični savjeti itd.) te udžbenika hrvatskoga jezika.

Autorica je četrdesetak izvornih znanstvenih radova i velikoga broja radova u knjigama i zbornicima, preglednih i stručnih radova. Jedan je od izvršnih urednika i suautor velikoga Hrvatskoga jezičnog savjetnika objavljenoga 1999. godine. Suradnica je na projektu Hrvatsko strukovno nazivlje – projekt koordinacije (STRUNA) kojemu je cilj izgradnja ujednačenoga i ovjerenoga nazivlja različitih struka. Višegodišnja je suradnica Hrvatskoga zavoda za norme.

Na različitim je fakultetima i visokim školama (Filozofski fakultet, Hrvatski studiji, Visoka novinarska škola), na dodiplomskome i diplomskome studiju, predavala i predaje različite kolegije iz standardnoga jezika i hrvatske sintakse te je nositeljicom kolegija na nekima od tih ustanova. Predavanja je držala i na doktorskim studijima lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, medicinske informatike na Medicinskome fakultetu u Rijeci itd. Voditeljica je i sudionica mnogih radionica za prevoditelje, jezičnih radionica pri Ministarstvu državne uprave, radionica za stručnjake različitih struka u okviru projekta STRUNA itd.

Članica je Upravnoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, mnogih strukovnih udruga, povjerenstva za državno natjecanje iz hrvatskoga jezika, uredništava domaćih i stranih časopisa. Svojim je izlaganjima sudjelovala na šezdesetak domaćih i stranih skupova i kongresa.

Lana Hudeček